2B360笑话网

【美女邪恶动态图片】美女拍照时的尴尬时刻


1、男人在外头养女人叫“金屋藏娇”。女人在外头养男人叫“卧虎藏龙”。
2、火锅吃得尽兴就得满汗全席。
3、老虎不发威,你当我沉默的羔羊啊。
4、闹钟叫起的只是我的躯壳,叫不醒沉睡的心。
------分隔线----------------------------