2B360笑话网

瞎子和结巴的笑话

一天,有一个瞎子和一个结巴去一个朋友家吃喜糖,走到一个地方,瞎子摸到一个东西,问结巴,这是软糖吗?
结巴说:“是糖....糖....糖.....”瞎子一口塞进嘴巴里。
结完说完了:“....糖鸡屎....”

    ------分隔线----------------------------